Zonnepanelen als zwarte vlekken?

Zonnepanelen als zwarte vlekken?

 

De waarheid t.a.v. de burgers om een contractbreuk te voorkomen

 

Opwarming van onze aarde

 

De aarde warmt op en dat is slecht voor het klimaat. De ijsmassa’s breken af met stijging van de zeespiegel als gevolg, enorme droogte in Afrika en zware overstromingen op diverse plaatsen in de wereld. De permafrost smelt en de kans dat een enorme massa natuurlijke broeikasgassen zal vrijkomen stijgt met de dag. Hierdoor zal dit proces alleen maar versneld worden.

Doelstellingen van EUROPA

 

Wij moeten reageren om een ramp te vermijden. Europe legt aan België de volgende doelstellingen op

 • Ons land moet tegen 2020 13% van het energieverbruik uit hernieuwbare energie halen en een kleine helft daarvan moeten we zelf produceren. De algemene doelstelling van EUROPA is 20%. Zweden moet bijvoorbeeld 49% halen. België moet dus 7% minder inspanningen leveren dan de globale doelstelling van 20%.

  Volgens de cijfers van 2010 zat België toen op een aandeel van 3,8%. Nog een hele uitdaging dus.

 • De EU verwacht van België een broeikasgasreductie van 15% tegen 2020 (in vergelijking met 2005) voor de sectoren die niet onder de emissiehandel vallen, zoals transport, huisvesting (verwarming, airco), landbouw en afvalverwerking. Aangezien we nog ver van de doelstelling verwijderd zijn, zal België beroep moeten doen op dure maatregelen om de norm te halen. (bron: http://www.rykevelde.be)
 • Wat de biobrandstof betreft, heeft België een achterstand in te halen. In 2010 was slechts 3,8% van de diesel en benzine die we tanken bio. (bron: www.rykevelde.be)

Plan van België

 

België heeft in 2009 een Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie opgesteld overeenkomstig richtlijn 2009/28/EG.

Daarin worden zonnepanelen als één van de oplossingen gezien om de doelstelling van 13% tegen 2020 te halen.

De bouwvergunningen zouden o.a. versoepeld worden en een subsidieregeling zou uitgewerkt worden om zo de bedrijven en particulieren er toe aan te zetten om hun bijdrage te leveren tot het behalen van deze opgelegde doelstelling.

Alhoewel België met het huidige tempo de doelstelling tegen 2020 waarschijnlijk niet zal halen, heeft de regering reeds in 2012 beslist om de subsidieregeling versneld af te bouwen. In 2009 hadden de particulieren nochtans circa 5 tot 7 jaar nodig om de installatie terug te kunnen verdienen. Dit hield echter geen rekening met het feit dat de omvormers maar ongeveer 8 tot 10 jaar meegaan en dat de kosten om de dakbedekking van een plat dak met zonnepanelen op, te laten vernieuwen vele malen duurder is. Zo’n overdreven subsidiering om de nationale doelstellingen te helpen realiseren was dit toch niet.

Nieuwe subsidieregeling sinds 2012:

Wat gebeurt er met de groenestroomcertificaten?

 

Deze minimumsteun zijn geen pure overheidssubsidies zoals vele burgers denken.

Deze worden verhandeld op de vrije markt voor twee doelen:

 • Garantie van oorsprong (Als u een contract afsluit voor groen stroom dan moeten daar garantie tegenover staan)
 • Doorverkoop voor certificaten verplichting

Er zijn ook handelaars, Traders, die hier hun beroep van gemaakt hebben. De Vreg heeft geen zicht op de prijs waaraan de internationale verhandelde garanties van oorsprong worden verhandeld. Er zijn certificaten die zelfs meerder keren verhandeld worden.

Weet u dat Vlaanderen tot op heden nog steeds netto invoerder is van certificaten? Deze zijn nodig voor het gedeelte dat we niet uit eigen productie halen. Natuurlijk komt dit onze planeet niet ten goede en is dit een administratieve maatregel.

Bron: Marktrapport ’11 Vreg

Het quotum waaraan de leveranciers moeten voldoen qua groene stroom bedraagt slechts 7% en dit met vrijstelling voor de grote afnemers.

Hierdoor is er een theoretisch overschot aan groene stroomcertificaten ontstaan met een daling van de verkoopprijs als gevolg. Het verschil tussen de minimumprijs en de verkoopprijs wordt verrekend via de distributienettarieven. Dit vertegenwoordigt ongeveer 9% van de totale factuur. Maar zonder de steunmaatregelen voor de particulieren had de overheid zelf de inspanningen moeten leveren en zou het zeker niet goedkoper geweest zijn.

Waarom het quotum niet mag evolueren naar de doelstelling van 13% is een raadsel.

Door dit theoretisch overschot heeft de overheid een studie besteld om de steunmaatregelen verder naar beneden toe bij te stellen.

Eén maatregel die voorligt, is de eigenaars van een zonnepaneelinstallatie extra netvergoedingen te laten betalen.

Afromen van een subsidiemaatregel

 

Alhoewel de overheid een contract heeft met de eigenaren van zonnepaneelinstallaties volgens het eerder aangehaalde schema zoekt ze allerlei maatregelen om dit te kunnen afromen.

Vermits subsidies via belastingen en taksen niet mogen afgeroomd worden, probeert de overheid dit via een slinkse weg. Heeft de overheid dan nog nooit van de geest van de wet gehoord?

De uitleg om extra netvergoedingen te vragen aan zonnepaneelhouders houdt geen steek. Ze maken immers net minder gebruik van het net. In theorie kan de meter zelfs op nul blijven staan. Indien er te veel wordt opgewekt dan is de extra opgeleverde energie zelfs een pure winst voor de sector gezien particulieren geen elektriciteit mogen verkopen.

Zo’n contractbreuk mogen we nooit aanvaarden. Indien de overheid haar wil toch doordrijft, zou de sector van de zonnepanelen best initiatieven nemen om haar klanten te mobiliseren om een gezamenlijke actie op touw te zetten. Er zijn nu in 2012 circa 181.500 installaties. Hiermee moeten we toch al wat kunnen bereiken.

De samenstelling van de elekriciteitsfactuur in 2012

 

Verder is het betreurenswaardig dat de overheid dit genuanceerd verhaal niet brengt maar in tegendeel de burgers tegen elkaar uitspeelt door een plat populisme. Laat dit een warme en zonnige oproep zijn om daarmee te stoppen!

 

Advertenties

De regering is hypocriet ook wat de energieprijzen betreft

De huidige energiebronnen worden het meest schaarse en begeerde goed van deze planeet.

Dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de energiecrisis van de jaren 70.

Nu 40 jaar na datum heeft men nog quasi niets bijgestuurd.

Hoe dom kon de regering zijn toen ze onze energiebedrijven, puur voor de opsmuk van bepaalde begrotingsjaren, verkocht heeft aan het buitenland.

Natuurlijk heb je geen vat meer op een bedrijf dat je niet meer bezit.

Het oprichten van een dure energieregulator kan daar weinig of niets meer aan veranderen.

Onze regering verkondigt maar al te vaak dat ze het niet correct vindt dat deze bedrijven zo’n hoge prijzen aanrekenen en dat ze al het mogelijke zal doen om dit te begrenzen.

Ze zegt dan steevast dat het echter moeilijk is om er vat op te krijgen.

Als je 60% taksen aanrekent op de verkoopprijs dan is het duidelijk dat de regering daar niet slecht bij vaart.

Hoe hoger de basisprijs des te meer inkomsten.

Nochtans kan de regering heel gemakkelijk de prijs drukken maar doet dit bewust niet.

Vandaag hebben we vernomen dat onze energieprijzen 7% hoger liggen dan in de ons omringende landen.

Als de regering zou beslissen om de taksen te heffen op onze huidige basisprijs -7% dan zou dit een aanzienlijk verschil maken.

Het is toch niet te begrijpen dat ze dit niet doet? Als ze toch alles in het werk stelt om de prijzen in toom te houden en moest men daar in slagen, dan zou dit voor de regering hetzelfde resultaat geven.

Alleen gebruikt men het feit dat men er niet in slaagt om de prijzen te drukken als excuus om ondertussen op het volle pond taksen te heffen.

Hoe hypocriet kan je zijn?

Lees ook: Laat je uitkleden aan de pomp

Overheidsplannen mislukken vaak

Politici hebben altijd plannen voor de toekomst maar niet voor nu en deze uit het verleden zijn mislukt.

Hoe zou dit toch komen?

 • Ministers wisselen te vaak van departement (Hoe lang duurt het in een bedrijf om voldoende inzicht te hebben? Hoe erg vindt een bedrijf het niet om een departementsverantwoordelijke die goed functioneert, te moeten afstaan?)
 • Korte termijn resultaten zijn belangrijker dan visie en fundamentele aanpassingen.
 • Te veel schone schijn
 • Te veel woorden en te weinig daden
 • Te veel verlof
 • Werken met vast benoemden (wat is immers het risico nog)
 • Geen waardebesef van het geld
 • Te veel mandaten
 • Te veel salonpolitiek
 • Geen verantwoording moeten afleggen voor genomen beslissingen (paraplu’s zijn ruim beschikbaar, bevoegdheidsverdeling, vorige verantwoordelijke, …)
 • Werken met vriendjes i.p.v. meest geschikte medewerkers
 • Te veel tijd besteden aan verkiezingsvoorbereidingen
 • Te veel tijd besteden met andere partijen zwart te maken
 • Geen intrinsieke kennis van de materie waar men bevoegd voor is
 • Geldingsdrang
 • Teveel in de kijker willen lopen
 • Teveel willen regelen
 • Te grote overlevingsdrang
 • Angst
 • Te wollig en te weinig duidelijk zijn. Concrete afspraken maken.
 • Te weinig de juiste dingen doen en de dingen juist doen
 • Prioriteiten stellen
 • Te weinig samenwerken
 • Concurrentie tussen de regeringen (i.p.v. coördinatie)
 • Niet geloofwaardig zijn
 • Niet eerlijk zijn
 • Geen realiteitszin hebben
 • Regels opleggen die niet uitvoerbaar zijn
 • Geen beslissingen durven nemen
 • Te veel laten staven door studies om een goed excuus te hebben
 • Te weinig de ervaring en intuïtie laten gelden
 • Te weinig aan de kar trekken
 • Te weinig kritisch zijn voor de eigen diensten
 • Geen empathie meer hebben
 • Geen gelijke behandeling van burgers
 • De democratische regels niet respecteren
 • Niet handelen zoals een goede huisvader (men moet zich afvragen wat je thuis, zou doen maar dan wel in een normale financiële situatie) Geld uitgeven aan de opera of aan isolatie.
 • Niet meer weten wat het is om met 2000 EUR of minder de eindjes aan elkaar te moeten krijgen
 • De gevolgen van de beslissingen niet kunnen inschatten (ook lange termijn simulaties)
 • Het zelf financieel te goed hebben
 • Denken dat de meerderheid van de burgers niet erg intelligent zijn
 • Creatieve zaken doen
 • Niet alleen plannen en communiceren maar ook doen
 • Zich ongenaakbaar voelen
 • ….

Overheid versus besparen

20120226-094405.jpg

Waarom vindt de burger dat de overheid nog kan besparen en extra belastingen niet meer aanvaardbaar zijn?

 • prestigieuze gebouwen versus functionele
 • subsidies aan luxe versus denken aan ROI
 • als je in overheidsgebouwen komt dan zijn er overduidelijk te veel ambtenaren
 • budget buitenlandse reizen neemt toe maar de crisis is hier
 • dure ministeriële wagens en burgers in go-karts duwen
 • te veel regels opleggen door overschot aan tijd en onze concurrentie hierdoor beknotten
 • ministers zijn voortdurend met een pre-electoraal programma bezig (lintjes knippen, recepties, bedrijfsspeeches, inleidingen geven, etc.) versus hard werken aan een duurzaam beleid
 • overheden die in concurrentie staan met elkaar
 • teveel overheden
 • teveel falende projecten bv. informatiseren van justitie
 • niet samenvallende verkiezingen
 • verplichte kunstwerken bij gesubsidieerde bouwwerken
 • teveel zelf willen doen ipv de concurrentiekracht van de markt te gebruiken
 • afschaffen van vaste benoemingen
 • pensioenstelsel van toppolitici
 • stop politieke benoemingen
 • stop met zitpenningen
 • stop met zitten en doe
 • maak dingen eenvoudig hierdoor worden we slagvaardig
 • plaats prestige niet boven efficiëntie en de zin van de dingen
 • cumul van mandaten en voor alles fulltime betaald willen worden
 • stabiel en duurzaam beleid versus job hopping
 • minder consultancy en kennis van binnenuit aanwenden
 • minder recepties
 • minder vergaderen
 • enkel die thema’s bespreken die de moeite waard zijn en die baten brengen
 • minder ministers per vierkante meter
 • informatica projecten laten leiden door bekwame mensen
 • eenvoudigere staatsstructuur
 • een regering voor Brussel en onmogelijk veel burgemeesters voor de stad zelf en rand. Als dat er niet over is?
 • enz.
 • Tweet andere voorbeelden

  Braziliaanse economie boomt en toch 50.000 immigranten


   

  De Braziliaanse economie groeit naar de 6de plaats wereldwijd.

  Bron en volledig artikel: trends.knack.be

  En toch zijn er volgens Terzake TV meer dan 50.000 immigranten.

  De Braziliaanse getuige geeft onder meer als verklaring dat het niet eenvoudig is om in Brazilië zonder diploma een zekere welvaart op te bouwen.

  Verder wordt er veel reclame gemaakt in Brazilië over België. Ze hebben daar een goede OCMW en er is een VZW die u helpt…

  Hoe kan men nu van zo’n welvarend land mensen toelaten om zich hier te komen vestigen en hun asielaanvraag dan nog goedkeuren ook?

  Niet moeilijk dat onze belastinggeld verdampt.

  Heeft er iemand een goede verklaring voor, want ik kan niet volgen.

  Duizend EU-burgers met onrechtmatig leefloon uitgewezen

  Bron: vandaag.be

  Heb u dit bericht ook gelezen en roept dit bij u ook dezelfde gevoelens op als bij mij?

  Wat wil dat eigenlijk zeggen ‘uitgewezen’?

  Ik vrees dat dit wil zeggen dat ze een briefje ontvangen hebben met het vriendelijke verzoek om naar huis te gaan.

  Als dit niet zo is, en men kan mij het tegendeel bewijzen, dan heb ik ongelijk en is deze blog tevergeefs geweest.

  Maar als dit wel zo is, dan is dat eigenlijk zeer erg.

  Waarschijnlijk komen deze duizend burgers hierdoor in de criminaliteit terecht.

  Is er immers iemand zo naïef om te denken dat ze gehoorzaam een vliegtuigticket gaan kopen om terug naar hun moederland te vliegen?

  Het merendeel is naar hier gekomen omdat ze goed geïnformeerd waren geworden over de gaten in ons sociaal systeem.

  Waarschijnlijk heeft met een zeer behoorlijke som moeten betalen (investeren noemt men dat) om hier te geraken.

  Als men dan zo op een onrechtmatige wijze van ons sociaal systeem geprofiteerd heeft, dan neigt dit redelijk naar diefstal.

  Wat zou er gebeuren als wij als Belg dit in hun land zouden gedaan hebben?

  In heel wat landen moet men eerst een werkvergunning hebben om dan voor zeer beperkte tijd een visum te krijgen.

  In ons land kan men blijkbaar zo binnen om dan op een onrechtmatige wijze een leefloon te ontvangen.

  Als dit vastgesteld wordt, moet men op een humane wijze met een militaire vlucht deze mensen terugbrengen.

  Dit heeft zijn prijs, maar het is tenminste duidelijk. Nu organiseert men trouwens ook heel wat oefenvluchten, etc.

  Maar iemand hier in de criminaliteit duwen, met alle niet verder in te schatten gevolgen, is in ieder geval de slechtste optie.

  Dat de regering hiermee uitpakt en dit voorstelt als een krachtdadig optreden is eerder schijn dat een uiting van een goed beleid.

   

  Burgerwijsheid

  Politieke benoemingen

  Politieke benoemingen zijn een vorm van corruptie. Het is erg om te moeten vaststellen dat men dit niet meer beseft. Dit laatste noemt men normvervaging.

  De regering besteedt momenteel zeer veel tijd aan het verdelen van 16 topfuncties. Zoals we in het verleden hebben kunnen vaststellen gaat het stuk voor stuk over juweeltjes van bedrijven waar we als Belg fier mogen over zijn en die de burgers steeds voorop hebben geplaatst…. En dit omdat deze in het verleden ook reeds door de vriendjes bestuurd werden. Het gaat namelijk om:

  • Belgacom
  • NMBS
  • bpost
  • Infrabel
  • Brussels Airport
  • Belgocontrol
  • Belgaprocess
  • Fluxys
  • Nationale Loterij
  • Rijksdienst voor pensioenen

  Etienne Schouppe, als typevoorbeeld, maakt het meeste kans om voorzitter van de raad van bestuur te worden bij Belgacom. Vandaag 69 jaar en 7 maanden oud. Van 1987 tot 2002 was hij gedelegeerd bestuurder bij de NMBS en in 2003 nog een jaar voorzitter van dochterbedrijf ABX.

  “Bij zijn vertrek kreeg hij bovenop zijn jaarloon van €750.000 nog een gouden handdruk van €2 miljoen. Na zijn vertrek liet hij de NMBS achter met een schuldenput van 1.8 miljard euro.” bron Wikipedia

  Nu kan hij bij Belgacom 5000 EUR opstrijken per vergadering van de raad.

  Waarom blijft men in België toch steeds in datzelfde kringetje draaien? Denkt men nu echt dat er geen intelligente jongere mensen zijn, die dit voor een normaal loon beter kunnen doen?

  Ziet de overheid nu echt de besparingsmogelijkheden niet? Hoe blind kan je zijn?

  Wat moeten wij als burger nog doen om deze waanzin tegen te houden? Ik ben alvast gestart met een Blog. Vroeger deed ik rond deze tijd leukere zaken. Ik vind het alvast mijn burgerplicht om via deze weg mijn ongenoegen te uiten. Ik vrees echter dat dit onvoldoende zal zijn om het tij te doen keren.

  Ik heb ook uw hulp nodig om dit zo breed mogelijk kenbaar te maken. Tweet en FB blogs zoals deze zoveel mogelijk door. Niet voor mijn schoon ogen maar wel om te sensibiliseren met als doel de toekomst veilig te stellen. Dit is althans mijn motivatie en met dat doel voor ogen kan ik aan mijn gezin en mezelf momenteel verantwoorden dat we iets minder tijd samen doorbrengen.

  Interessante lectuur van Ph. Van den Abeele

  Politieke benoemingen

  Politieke benoemingen zijn een vorm van corruptie. Het is erg om te moeten vaststellen dat men dit niet meer beseft. Dit laatste noemt men normvervaging.

  De regering besteedt momenteel zeer veel tijd aan het verdelen van 16 topfuncties. Zoals we in het verleden hebben kunnen vaststellen gaat het stuk voor stuk over juweeltjes van bedrijven waar we als Belg fier mogen over zijn en die de burgers steeds voorop hebben geplaatst…. En dit omdat deze in het verleden ook reeds door de vriendjes bestuurd werden. Het gaat namelijk om:

  • Belgacom
  • NMBS
  • bpost
  • Infrabel
  • Brussels Airport
  • Belgocontrol
  • Belgaprocess
  • Fluxys
  • Nationale Loterij
  • Rijksdienst voor pensioenen

  Etienne Schouppe, als typevoorbeeld, maakt het meeste kans om voorzitter van de raad van bestuur te worden bij Belgacom. Vandaag 69 jaar en 7 maanden oud. Van 1987 tot 2002 was hij gedelegeerd bestuurder bij de NMBS en in 2003 nog een jaar voorzitter van dochterbedrijf ABX.

  “Bij zijn vertrek kreeg hij bovenop zijn jaarloon van €750.000 nog een gouden handdruk van €2 miljoen. Na zijn vertrek liet hij de NMBS achter met een schuldenput van 1.8 miljard euro.” bron Wikipedia

  Nu kan hij bij Belgacom 5000 EUR opstrijken per vergadering van de raad.

  Waarom blijft men in België toch steeds in datzelfde kringetje draaien? Denkt men nu echt dat er geen intelligente jongere mensen zijn, die dit voor een normaal loon beter kunnen doen?

  Ziet de overheid nu echt de besparingsmogelijkheden niet? Hoe blind kan je zijn?

  Wat moeten wij als burger nog doen om deze waanzin tegen te houden? Ik ben alvast gestart met een Blog. Vroeger deed ik rond deze tijd leukere zaken. Ik vind het alvast mijn burgerplicht om via deze weg mijn ongenoegen te uiten. Ik vrees echter dat dit onvoldoende zal zijn om het tij te doen keren.

  Ik heb ook uw hulp nodig om dit zo breed mogelijk kenbaar te maken. Tweet en FB blogs zoals deze zoveel mogelijk door. Niet voor mijn schoon ogen maar wel om te sensibiliseren met als doel de toekomst veilig te stellen. Dit is althans mijn motivatie en met dat doel voor ogen kan ik aan mijn gezin en mezelf momenteel verantwoorden dat we iets minder tijd samen doorbrengen.

  Niet samenvallende verkiezingen

  Het niet samenvallen van verkiezingen heeft veel nadelen.

 • kosten
 • job hopping
 • besluiteloosheid
 • beslag op tijd van de burger
 • verloren tijd
 • discontinuïteit in het beleid
 • Geen rationele voordelen!

  Enkel uit machtswellust houdt men dit in stand.

  Hoe lang dulden wij brave burgers dit nog?

  Gelijkheid staat in onze grondwet geschreven

  Alle Belgen zijn gelijk. Dit is een basisbeginsel van onze democratische grondwet.

  Dit is een belangrijk principe. Dit voorkomt frustraties, afgunst, onbegrip en nog veel meer menselijke reacties.

  Een overheid die de grondwet niet respecteert, creëert een onleefbare samenleving en is niet democratisch bezig.

  – bediende versus arbeiders
  – privé versus ambtenaren
  – firma versus particulier
  – politiek versus burgers
  – openbare scholen versus katholieke
  – Vlaming versus Waal
  – man en vrouw
  – vroeg op pensioen versus later
  – + 100 andere voorbeelden

  Werk deze ongelijkheden weg en herstel de democratie.