Zonnepanelen als zwarte vlekken?

Zonnepanelen als zwarte vlekken?

 

De waarheid t.a.v. de burgers om een contractbreuk te voorkomen

 

Opwarming van onze aarde

 

De aarde warmt op en dat is slecht voor het klimaat. De ijsmassa’s breken af met stijging van de zeespiegel als gevolg, enorme droogte in Afrika en zware overstromingen op diverse plaatsen in de wereld. De permafrost smelt en de kans dat een enorme massa natuurlijke broeikasgassen zal vrijkomen stijgt met de dag. Hierdoor zal dit proces alleen maar versneld worden.

Doelstellingen van EUROPA

 

Wij moeten reageren om een ramp te vermijden. Europe legt aan België de volgende doelstellingen op

 • Ons land moet tegen 2020 13% van het energieverbruik uit hernieuwbare energie halen en een kleine helft daarvan moeten we zelf produceren. De algemene doelstelling van EUROPA is 20%. Zweden moet bijvoorbeeld 49% halen. België moet dus 7% minder inspanningen leveren dan de globale doelstelling van 20%.

  Volgens de cijfers van 2010 zat België toen op een aandeel van 3,8%. Nog een hele uitdaging dus.

 • De EU verwacht van België een broeikasgasreductie van 15% tegen 2020 (in vergelijking met 2005) voor de sectoren die niet onder de emissiehandel vallen, zoals transport, huisvesting (verwarming, airco), landbouw en afvalverwerking. Aangezien we nog ver van de doelstelling verwijderd zijn, zal België beroep moeten doen op dure maatregelen om de norm te halen. (bron: http://www.rykevelde.be)
 • Wat de biobrandstof betreft, heeft België een achterstand in te halen. In 2010 was slechts 3,8% van de diesel en benzine die we tanken bio. (bron: www.rykevelde.be)

Plan van België

 

België heeft in 2009 een Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie opgesteld overeenkomstig richtlijn 2009/28/EG.

Daarin worden zonnepanelen als één van de oplossingen gezien om de doelstelling van 13% tegen 2020 te halen.

De bouwvergunningen zouden o.a. versoepeld worden en een subsidieregeling zou uitgewerkt worden om zo de bedrijven en particulieren er toe aan te zetten om hun bijdrage te leveren tot het behalen van deze opgelegde doelstelling.

Alhoewel België met het huidige tempo de doelstelling tegen 2020 waarschijnlijk niet zal halen, heeft de regering reeds in 2012 beslist om de subsidieregeling versneld af te bouwen. In 2009 hadden de particulieren nochtans circa 5 tot 7 jaar nodig om de installatie terug te kunnen verdienen. Dit hield echter geen rekening met het feit dat de omvormers maar ongeveer 8 tot 10 jaar meegaan en dat de kosten om de dakbedekking van een plat dak met zonnepanelen op, te laten vernieuwen vele malen duurder is. Zo’n overdreven subsidiering om de nationale doelstellingen te helpen realiseren was dit toch niet.

Nieuwe subsidieregeling sinds 2012:

Wat gebeurt er met de groenestroomcertificaten?

 

Deze minimumsteun zijn geen pure overheidssubsidies zoals vele burgers denken.

Deze worden verhandeld op de vrije markt voor twee doelen:

 • Garantie van oorsprong (Als u een contract afsluit voor groen stroom dan moeten daar garantie tegenover staan)
 • Doorverkoop voor certificaten verplichting

Er zijn ook handelaars, Traders, die hier hun beroep van gemaakt hebben. De Vreg heeft geen zicht op de prijs waaraan de internationale verhandelde garanties van oorsprong worden verhandeld. Er zijn certificaten die zelfs meerder keren verhandeld worden.

Weet u dat Vlaanderen tot op heden nog steeds netto invoerder is van certificaten? Deze zijn nodig voor het gedeelte dat we niet uit eigen productie halen. Natuurlijk komt dit onze planeet niet ten goede en is dit een administratieve maatregel.

Bron: Marktrapport ’11 Vreg

Het quotum waaraan de leveranciers moeten voldoen qua groene stroom bedraagt slechts 7% en dit met vrijstelling voor de grote afnemers.

Hierdoor is er een theoretisch overschot aan groene stroomcertificaten ontstaan met een daling van de verkoopprijs als gevolg. Het verschil tussen de minimumprijs en de verkoopprijs wordt verrekend via de distributienettarieven. Dit vertegenwoordigt ongeveer 9% van de totale factuur. Maar zonder de steunmaatregelen voor de particulieren had de overheid zelf de inspanningen moeten leveren en zou het zeker niet goedkoper geweest zijn.

Waarom het quotum niet mag evolueren naar de doelstelling van 13% is een raadsel.

Door dit theoretisch overschot heeft de overheid een studie besteld om de steunmaatregelen verder naar beneden toe bij te stellen.

Eén maatregel die voorligt, is de eigenaars van een zonnepaneelinstallatie extra netvergoedingen te laten betalen.

Afromen van een subsidiemaatregel

 

Alhoewel de overheid een contract heeft met de eigenaren van zonnepaneelinstallaties volgens het eerder aangehaalde schema zoekt ze allerlei maatregelen om dit te kunnen afromen.

Vermits subsidies via belastingen en taksen niet mogen afgeroomd worden, probeert de overheid dit via een slinkse weg. Heeft de overheid dan nog nooit van de geest van de wet gehoord?

De uitleg om extra netvergoedingen te vragen aan zonnepaneelhouders houdt geen steek. Ze maken immers net minder gebruik van het net. In theorie kan de meter zelfs op nul blijven staan. Indien er te veel wordt opgewekt dan is de extra opgeleverde energie zelfs een pure winst voor de sector gezien particulieren geen elektriciteit mogen verkopen.

Zo’n contractbreuk mogen we nooit aanvaarden. Indien de overheid haar wil toch doordrijft, zou de sector van de zonnepanelen best initiatieven nemen om haar klanten te mobiliseren om een gezamenlijke actie op touw te zetten. Er zijn nu in 2012 circa 181.500 installaties. Hiermee moeten we toch al wat kunnen bereiken.

De samenstelling van de elekriciteitsfactuur in 2012

 

Verder is het betreurenswaardig dat de overheid dit genuanceerd verhaal niet brengt maar in tegendeel de burgers tegen elkaar uitspeelt door een plat populisme. Laat dit een warme en zonnige oproep zijn om daarmee te stoppen!

 

Advertenties

Belgische verkiezingen gemanipuleerd

De zegswijze “Een bevolking krijgt de leiders die ze verdient”, klopt enkel als er eerlijke verkiezingen mogelijk zijn.

Lees ook “Hoe een politieker solliciteert” http://wp.me/P2c9Ov-1t

Ik vrees dat dit in België niet meer mogelijk is.

Het huidige verkiezingssysteem wordt grondig gemanipuleerd. Enkele voorbeelden:

 • Waarom vallen de verkiezen van alle bevoegdheidsniveau ’s niet samen? Politiekers zouden dan tenminste moeten kiezen waar men voor wil gaan. Geen stoeltjesdans meer en geen opeenvolgende jaren van immobilisme meer.
  Manipulatie ->;; men wenst zijn beste pion meermaals te kunnen inzetten.
 • Waarom is het bepalen van kieskringen zo moeilijk? Voor de federale staat zou ik denken dat heel het Belgisch grondgebied logisch zou zijn, voor Vlaanderen, Vlaanderen en voor de lokale verkiezen de gemeente of de stad. Kan het eenvoudiger?
  Manipulatie ->;; men doktert de kieskringen uit in functie van het behoud van de macht.
 • Waarom staan de deelnemers er niet gewoon alfabetisch op, zodat men snel de persoon terug kan vinden waar men het meest in gelooft?
  Manipulatie ->;; net zoals in de grootwarenhuizen worden de goederen die op de meest strategische plaats liggen het best verkocht.
 • Waarom mogen verschillende partijen op eenzelfde kieslijst staan terwijl ze qua ideologie mijlen ver uit elkaar liggen en ze buiten de verkiezingen voortdurend in elkaars haren zitten?
  Manipulatie ->;; men is bang voor de concurrentie en men spant nog liever even samen dan den macht te moeten afstaan. De keuze van de burger is daarbij ondergeschikt.
 • Waarom mogen er politiekers opstaan die reeds een mandaat hebben en het nieuwe mandaat zeker niet gaan opnemen?
  Manipulatie ->;; omdat men de burger de illusie wil geven dat die bekende kop lokaal iets gaat veranderen.
 • Waarom kan men ministers en burgemeesters niet rechtstreeks kiezen?
  Manipulatie ->;; omdat men de burger met betrekking tot het verdelen van de echte macht niet wil betrekken.
 • Waarom worden er mensen minister die nooit op een kieslijst gestaan hebben en zich niet kandidaat gesteld hebben?
  Manipulatie ->;; omdat men zelf kiest wie de macht moet hebben.
 • Waarom komt de grootste partij niet met zekerheid in de regering?
  Manipulatie ->;; omdat de huidige machthebbers dat niet willen.

Besluit:

De zegswijze klopt niet in België en moet zijn:

Het volk krijgt de leiders die de huidige machthebbers wensen, zodat iedere gewenste verandering vanwege het volk geen schijn van kans heeft.

Eens “verkozen” stelt men op de strategische plaatsen via politieke benoemingen zijn handlangers aan. Is het nog te verwonderen dat het helemaal misgaat?

Wie kent er nog een remedie om deze vicieuze cirkel te doorbreken????
</span

Niet samenvallende verkiezingen

Het niet samenvallen van verkiezingen heeft veel nadelen.

 • kosten
 • job hopping
 • besluiteloosheid
 • beslag op tijd van de burger
 • verloren tijd
 • discontinuïteit in het beleid
 • Geen rationele voordelen!

  Enkel uit machtswellust houdt men dit in stand.

  Hoe lang dulden wij brave burgers dit nog?

  Overheid versus correcte info

  Overheid wenst dat de marketeers de burgers correct informeren.

  Op een pakje sigaretten moet de vermelding staan “roken schaadt de gezondheid”.

  Op de radio moet men vermelden “geld lenen kost ook geld”.

  Vermits de overheid consequent moet zijn, moet ze op de verkiezingslijsten ook vermelden wie de kiezer bedriegt door enkel voor de schone schijn vermeld te staan. Misschien met de tekst: “voor mij kiezen is de democratie bedriegen!”